1

 

 1-1                                                       1-2

 

เลขา copy