logoโปร่งจริง

วิสัยทัศน์

“เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่”

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ
 2. แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานที่ยั่งยืน
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่

 

รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2558 – 2560 )        

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน

 แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกษตรกร
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทำนุบำรุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการให้บริการ รวมถึงรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงระบบเตือนภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง ภาคเกษตรอุตสาหกรรม

      แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน รวมถึงเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัย
 2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาคุณภาพดิน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้มีคุณภาพและแจกจ่ายหรือจำหน่าย ในราคายุติธรรม
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงดินให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกตามบริบทของพื้นที่
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ ทัศนคติ การพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน และสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นหรือพื้นที่
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

  แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการทางด้านความรู้และปัญญา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถาบันทางการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของประชาชน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการศึกษาอย่างเพียงพอกับการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของท้องถิ่น
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 13. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
 14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 15. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 16. ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนสู่สังคม
 17. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
 18. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 19. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อลดการระบาดของโรครวมถึงโรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
 20. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องให้กับประชาชน
 21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย รวมถึงสถานที่สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ
 22. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 23. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
 24. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
 25. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
 26. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด
 27. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับประชาชน
 28. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 29. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงในพื้นที่เสี่ยงภัย
 30. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การซักซ้อม รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 31. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
 32. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 33. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น
 34. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในระดับต่าง ๆ
 35. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อภารกิจงาน รวมถึงการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
 36. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 37. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการดำเนินงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
 2. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง
 4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
 5. ยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 6. สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริการประชาชน
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ
 8. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 9. พัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ทุกระดับเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน