1

สภาพทั่วไป

1.1 ขนาดที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 171 ม.6 ตำบลทับปริก  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ ประมาณ 11 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750  ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็น    นิติบุคคล  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล      พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยมีนายสุชาติ  ไสไทย เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรกและได้เปลี่ยนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง        โดยมี  นายโสภณ  ศรีจันทร์ เป็นนายกฯ คนแรก (พ.ศ. 2547-2551) ปัจจุบัน  นายประพิศ  มากสิน  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก

2.1.2 อาณาเขตตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลหน้าเขา  อำเภอเขาพนม และตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก

ทิศใต้                    ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (ตำบลกระบี่ใหญ่)  จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลไสไทย ตำบลเขาคราม ตำบลเขาทอง  จังหวัดกระบี่

 

ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก

logoโปร่งจริง

น้ำตก  หมายถึง น้ำตกห้วยโต้ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร ที่หล่อเลี้ยงราษฎรในตำบลทับปริก

ภูเขา,ป่าไม้ หมายถึง   ในตำบลทับปริกมีป่าไม้และภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนม

เบญจา  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตก

และพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ใช้อุ้มชูประชาชนในตำบลทับปริก

กระบี่ไขว้   หมายถึง    สัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

2

คำบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากช่องเขาไม้ดำ บริเวณพิกัด M K 854139 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันเขาช่องไม้ดำ สิ้นสุดที่หลักป้ายแสดงอยู่ ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กึ่งกลางสันเขาพนมเบญจา บริเวณพิกัด M K 901165 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักป้ายแสดงอยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กึ่งกลางสันเขาพนมเบญจา บริเวณพิกัด M K 901165 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันเขาพนมเบญจา ถึงบริเวณพิกัด M K 930150      ไปทางทิศใต้ตามสันเขาพนมเบญจา ถึงบริเวณพิกัด M K 935095 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันเขาพนมเบญจา ถึงบริเวณพิกัด M K 942085 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านคลองกระบี่น้อย ไปตามสันเขาหลัก        ถึงบริเวณพิกัด M K 918065 ไปทางทิศตะวันออก ถึงบริเวณพิกัด M K 923062 ไปทางทิศใต้  ตามสันเขาหลัก   ถึงสันเขาช่องลม บริเวณพิกัด M K 915045 ไปทางทิศใต้ ผ่านหลังเขาช่องลม ถึงบริเวณพิกัด M K 900030 ไปทางทิศใต้ตามหลังเขาช่องลม ผ่านบ้านวังตีน บ้านหนองคล้า สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด M J 905965 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลกระบี่ใหญ่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด M J 905965 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบ้านกระบี่ใหญ่ ตัดกับคลองกระบี่ใหญ่ บริเวณพิกัด M J 897967 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านบ้านตลาดเก่า ตัดกับทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 4034 บริเวณพิกัด M J 878962 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบ้านหนองกก สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด M J 865970 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 4 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลไสไทย ตำบลเขาทอง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด M J 865970 ไปทางทิศตะวันตกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณพิกัด M J 864969 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านหลังเขาช่องอ้ายหมี บริเวณพิกัด M J 845975 ไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านหลังเขาช่องอ้ายหมี บริเวณพิกัด M J 846980 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านระหว่างเขาหนองเต่ากับเขาช่องอ้ายหมี บริเวณพิกัด M J 844985 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทางหลังเขาหนองเต่า ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4033 บริเวณพิกัด M J 835997 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบ้านหนองขอน      ไปทางหลังเขาแรงหาด ผ่านบ้านหน้าหัวช้าง บริเวณพิกัด M K 828002 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านหลังเขาหัวช้าง ผ่านหลังเขาทองใต้ ตัดผ่านสายส่งศักย์สูง บริเวณพิกัด M K 812051 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณพิกัด M K 808059 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระหว่างเขาหน้าวัวกับเขาบ้านทุ่ง บริเวณพิกัด M K 821069 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านหลังเขาหน้าแดง บริเวณพิกัด M K 841071 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามหลังเขาหน้าแดง ถึงบริเวณพิกัด M K 850080 ไปทางทิศเหนือตามหลังเขาช่องไม้ดำ สิ้นสุดที่ช่องเขาไม้ดำ บริเวณพิกัด M K 854139 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 19 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ราบสูงเชิงหุบเขา  ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อน  ทางด้านทิศเหนืออยู่ในเขตป่าถาวร ตามมติ ครม. (ป่าพนมเบญจา) ทางด้านทิศตะวันตกอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติ ครม. (ป่าในช่องตะวันออก) ส่วนด้านตะวันออกและทิศใต้ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติ ครม.

ลักษณะภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  อยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม- ธันวาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน – ตุลาคม

 เขตการปกครอง